Thursday, June 14, 2012

बायकोच्या चिडचिड्या स्वभावामुळे वैतागलेला गंपू एका साधू महाराजांकडे पोहोचला.

गंपू : साधू बाबा...माझी बायको सतत माझ्यावर आरडाओरडा करत असते. या कटकटीला मी फार कंटाळलो आहे. काहीतरी उपाय सुचवा.

साधू : बेटा, यावरचा उपाय जर मला माहित असता तर मी कशाला संन्यास घेतला असता?

No comments:

Post a Comment